கீழச்சேரியில் பணிபுரிந்த பங்குத்தந்தையர்கள்

Rev. Frs. ‘A.Pierre, Pouplon, Louis Edonard, Forde.

1851 Rev. Fr. P.Kennedy.

1857 Rev. Fr. M.Gough.

1859 Rev. Fr. Gleeson.

1862 Rev. Fr. P.Kelly.

1868 Rev. Fr. F.J.O’Brien,

Rev. Fr. Arokianathar,

Rev. Fr. G.J.Peacock.

1870 Rev. Fr. F.J.O’Brien, & Rev. Fr. J.M.Le Roux.

1874 Rev. Fr. J.M.Le Roux,

Rev. Fr. P.Rathnanathar,

Rev. Fr. J.Balanathar,

Rev. Fr. D.Swamynathar.

1875 As in 1874, (Except J.Balanathar).

1876 As in 1875.

1877 Rev. Fr. S.Dominic.

Rev. Fr. J.M.Le Roux,

Rev. Fr. D.Swamy nathar,

Rev. Fr. T.A.Doraisamy nathar,

Rev. Fr. S.Inniah,

Rev. Fr. Devidoss nathar,

Rev. Fr. Joseph nathar.

1879 Rev. Fr. P.Kennedy and others as above (Except Joseph Raja nathar).

1880 Rev. Frs. P.Kennedy, A.J. Wallace, D.Swamynathar, P.Rathnanathar & F.Noronha.

1882 Rev. Fr. P.Kennedy & P.Rathnanathar.

1883 Rev. Fr. P.Kennedy & Richard Burke.

1885 Rev. Fr. P.Kennedy & K.O’Carrol.

1886 Rev. Fr. P.Kennedy, K.O’Carrol, & Michael nathar.

1887 Rev. Fr. P.Kennedy, Kakarla Thomas nathar.

1888 Rev. Fr. P.Kennedy: Pro-vicar.

1890 Rev. Fr. P.Kennedy, Devadoss nathar.

1891 Rev. Fr. P.Kennedy, & C.R. Mitchel.

1896 Rev. Fr. C.R. Mitchel & J.W. D’vaz.

1898 Rev. Fr. G.A. Hermans & J.W. D’vaz.

1901 Rev. Fr. Miklauzic & J.W. D’vaz.

1903 Rev. Fr. Miklauzic & J.W. D’vaz.

1904 Rev. Fr. Miklauzic (only).

1907 The Parish Church is dedicated to “Sacred Heart Of Jesus”. Previously it was in the name of “Church Of Assumption”.

1909 Rev. Fr. A. Miklauzic (only).

1923 Rev. Fr. A. Miklauzic & J.W.D’vaz.

1928 Rev. Fr. A. Miklauzic & J.W.D’vaz.(Rev.A. Miklauzic passes to Patroado)

1930 Rev. Fr. A.S. Royanna.

1931 Rev. Fr. Lazar Soma (Till his death in 1955). Rev. Fr. J.N.Rodriguez.

1959 Rev. Fr. Irudayadoss Rajulu.

1963 Rev. Fr. M.Arulraj.

1966 Rev. Fr. M.Louis (Only for six months only).

1966 Rev. Fr. P.C.Balasamy (Ex.Bishop of Nellore).

1968 Rev. Fr. C.Inniah.

1981 Rev. Fr. K.V.Nilappana.

1984 Rev. Fr. P.C. Inniah.(Brother of Bishop P.C.Balasamy).

1988 Rev. Fr. K.M. Joseph.

1996 Rev. Fr. G.M.Joseph.

1999 Rev. Fr. Thomas Mundakkal.

2000 Rev. Fr. Joe Frank.

2002 Rev. Fr. K.M.Thomas.

2006 Rev. Fr. Lawrence.

2009 Rev. Fr. Gilbert Joe.

2014 Rev. Fr. Joseph Manickam.

2019 Rev. Fr. MW. Praveen.

2022 Rev. Fr. Christopher.

Assistant Parish-Priests:

1941 Rev. Fr. P.P. Sylveira.

1943 Rev. Fr. R.Joseph.

1950 Rev. Fr. Soares (Goan-Priest)

1952 Rev. Fr. M.Arulraj.

1954 Rev. Fr. C.J.Mani.

1956 Rev. Fr. Philip Manathra.

1959 Rev. Fr. Irudaya doss Rajulu.

1978 Rev. Fr. S.Kanickairaj.

1980 Rev. Fr. Chinnappa Carasala.

Rev. Fr. Rayappa

2010 Rev. Fr. Arockiya Swamy

2011 Rev. Fr Anthony raj

2012 Rev. Fr. Ruben.

2013 Rev. Fr. Issac Paul

2014 Rev. Fr. Manuvel

2015 Rev. Fr. Maria Kumar

2016 Rev. Fr Periyanayakam

2017 Rev. Fr. Greeth Mathew

2018 Rev. Fr. Kumar.